|Home|Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa| |Quốc Ca Việt Nam Cộng Ḥa| |Tử Sĩ tại Hoàng Sa 1974|
|Sinh hoạt| |Sơ lược Tiểu sử Liên Hội CCS|

                       Quân nhân các cấp hy sinh ngoài mặt trận/Trong Lao Tù cộng sản

                                Sư Đoàn 7 BB VNCH

 

Số TT

Cấp bậc

Tên họ Tiểu Đoàn

Trận Đánh

Ngày Từ Trần

1

Đ/Uư

   Nguyễn hữu Thăng  ĐĐ  trinh sát

CAi Lậy

15/5/72

2

 Th/U  Mai Viết Hồng  

 

6/169

3

     

 

 

4

     

 

 

5

     

  

 

6

     

 

 

7

     

 

 

8

     

 

 

9

     

 

 

10

     

 

 

11

     

 

 

12

     

 

 

13

     

 

 

14

     

 

 

15

     

 

 

16

       

 

17

     

  

 

18

     

 

 

19

     

 

 

20

       

 

21

       

 

22

       

 

23

       

 

24

       

 

25

       

 

26

       

 

27

       

 

28

     

 

 

29

       

 

30

       

 

31

         

32

     

 

 

33

         

34

     

 

 

35

     

 

 

36

       

 

37

       

 

38

       

 

39

       

 

40

       

 

41

       

 

42

       

 

43

       

 

44

     

 

 

45

     

 

 

46

         

47

         

48

         

49

         

50

       

 

51

       

 

52

       

 

53

       

 

54

       

 

55

       

 

 

 

                     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bổ sung: